هرجا چراغی روشنه , از ترس تنها بودنه.

شعر عاشقانه اینجا چراغی روشنه

هر جا چراغی روشنه 

از ترس تنها بودنه

ای ترس تنهایی من

اینجا چراغی روشنه

من عشق را تهمت زدم

آری ، نگاهت روشنه

او در کنار عشق بود

من در کنار فاصله

در پیچ و تاب زندگی

انگار ماهی روشنه